การต่อ Key Card SW-K101 กับแม่เหล็ก 600 ปอนด์

 

คู่มือการต่อ Key Card SW-K101  กับแม่เหล็ก 600 ปอนด์ ส่วนคู่มือการโปรแกรมตั้งค่าอยู่ด้านล่างครับ

ต่อ K101

หมายเหต : กรณีที่ Power Supply ไม่มี ขั้ว COM ที่ใช่ต่อกับแม่เหล็ก 600 ปอนด์ ให้ต่อ ที่ ขัว GND แทน

K101