เช็ค Port

ใช้สำหรับเช็ค Port ที่ Forward ว่าผ่านหรือไม่ คลิก >>  ” เช็ค Port ”   ขันตอนการใส่ค่าและดูผล จากภาพด้านล่าง แสดงว่า Port ผ่าน   กรณีที่ Port ไม่ผ่าน จะแสดงดังภาพด่านล่าง

Read more